Klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów (dane pozyskane od klientów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PONY AUTO sp. z o.o., z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-173, ul. Wyrska 15a, wpisanya do KRS pod numerem: 0001079225, NIP: 6351868968, numer REGON: 527355815, Tel.: 32 322 5 32, e-mail info@pony.com.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przedstawienia oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. przetwarzamy dane , które przekazali nam Państwo podczas zapytania ofertowego w mailu, przez telefon, osobiście lub za pomocą formularza kontaktowego. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane z bazy CEIDG,  numer telefonu, e-mail
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania oferty
 9. nie przetwarzamy Pani/Pana w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub do organizacjach międzynarodowych 

Klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów (dane pozyskane z Internetu)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
 2. ONY AUTO sp. z o.o., z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-173, ul. Wyrska 15a, wpisanya do KRS pod numerem: 0001079225, NIP: 6351868968, numer REGON: 527355815, Tel.: 32 322 5 32, e-mail info@pony.com.pl, 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
 4. kategoria danych osobowych: dane zwykłe, a w szczególności imię i nazwisko, dane z bazy CEIDG,  numer telefonu, e-mail
 5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: powszechnie dostępnych źródeł w Internecie, jakimi są: Pani/Pana strona internetowa, baza CEIDG
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 10. nie przetwarzamy Pani/Pana w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub do organizacjach międzynarodowych 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
 2. ONY AUTO sp. z o.o., z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-173, ul. Wyrska 15a, wpisanya do KRS pod numerem: 0001079225, NIP: 6351868968, numer REGON: 527355815, Tel.: 32 322 5 32, e-mail info@pony.com.pl,
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane z bazy CEIDG,  numer telefonu, e-mail, numer konta bankowego, dane dotyczące pojazdów i ich dokumentacji. Dane zostały przekazane nam podczas współpracy: w mailu, przez telefon, osobiście lub za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
  1. przedstawienia oferty – przez okres przed zawarciem porozumienia oraz na czas, aż do prośby o usunięcie oferty [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia– podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy]; 
  2. przyjęcia i realizacji zamówienia – przez okres przetwarzania i wykonywania zlecenia [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia– podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy , zawarcie i wykonanie umowy]; 
  3. realizacji postanowień umowy gwarancyjnej oraz informowania o akcjach naprawczych- przez okres obowiązywania umowy, na czas realizacji zleceń reklamacyjnych, na czas obsługi serwisowej oraz do czasu obowiązku posiadania części zamiennych dla wytwarzanych przez nas produktów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia– zawarcie i wykonanie umowy]; 
  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa] 
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
 5. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
  1. Podmioty świadczące nam usługi  księgowe, podatkowe, prawne, audytowi, rachunkowe;
  2. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 
  3. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki); 
  4. Podmioty świadczące usługi IT; 
  5. Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wzniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych nie będzie skuteczny wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych skutkować będzie niemożliwością otrzymania oferty oraz zawarcia umowy.
 9. Nie przetwarzamy Pani/Pana w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 10. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub do organizacjach międzynarodowych.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres info@pony.com.pl