Ram­pa za­ła­dun­ko­wa

Ram­pa uno­szo­na na sprę­ży­nach ga­zo­wych to wy­god­ny spo­sób za­ła­dun­ku pa­let przy po­mo­cy pa­le­cia­ka.

Jej spo­sób dzia­ła­nia jest nie­skom­pli­ko­wa­ny – otwie­ra­nie i za­my­ka­nie od­by­wa się w kil­ka­na­ście se­kund. Zapraszamy do galerii, gdzie dostępny jest film obrazujący sposób jej działania.

Klam­kę, któ­ra jest za­mon­to­wa­na w ram­pie moż­na blo­ko­wać klu­czem.

Mak­sy­mal­ne ob­cią­że­nie ram­py to 500kg.

Platforma kurier niska zabudowa kontenerowa Renault Maser rampa załadunkowa

  Napisz do nas

  wypełnij pola z gwiazdką * aby wiadomość do nas dotarła

  Pomoże nam to lepiej dopasować ofertę do Twoich potrzeb

  Samochód dostawczy do 3,5 tSamochód ciężarowy powyżej 3,5 t
  WYBIERZ KWADRAT**

  ** Jest to zabezpieczenie antyspamowe.